Praktijkvoorwaarden 

Praktijk-voorwaarden 

Inhoud:

  • Verhindering
  • Betalingsvoorwaarden
  • Privacyreglement
  • Huisregels
  • Klachtenregeling

Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen de cliënt en de therapeut.

Verhindering

Wanneer u verhinderd bent of een afspraak wilt verzetten dient u dit minimaal 48 uur op werkdagen (ma t/m vrijdag) van tevoren aan te geven, zodat wij de mogelijkheid hebben deze plaats op te vullen. Wanneer u niet tijdig afzegt zullen de sessiekosten voor de gereserveerde tijd bij u in rekening worden gebracht. Ook bij ziekte of ander overmacht zal deze 48 uurs-regeling gelden daar de afgesproken tijd voor u gereserveerd is. U kunt uw verhindering telefonisch doorgeven of via het mailadres.

Betalingsvoorwaarden

De factuur van de sessie, persoonlijke begeleiding, meting of groepstherapie gaat altijd rechtstreeks naar de cliënt. Ook als een cliënt een vergoedende verzekering heeft. De cliënt dient zelf deze factuur in te dienen bij zijn zorgverzekering en is zelf verantwoordelijk voor een eventuele vergoeding uit de aanvullende verzekering De factuur voor wordt altijd direct naar de cliënt opgestuurd.

De factuur dient binnen 14 werkdagen dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft de betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de vijftiende dag na factuurdatum.

Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de therapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan, de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van 40,- euro, alles exclusief omzetbelasting.

Privacyreglement

Alle gegevens zullen vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld worden in navolging van de wet persoonsregistratie. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement. De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht. U hebt het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien.

Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 20 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen de gegevens kan inzien. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Zie de nieuwe Privacy Wetgeving van mei ’18

Huisregels

Er zijn door de praktijk huisregels opgesteld om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Daarnaast zijn er voor de omgang met en het behandelen van cliënten ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt. Beide met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden.

Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.

De praktijk of haar medewerkers zijn op geen enkele mogelijkheid aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de daartoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen. Toestellen en ander apparatuur moeten op de voorgeschreven manier worden gebruikt. De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke vorm van therapie en behandelsessie er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.

Indien er door bv geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelend therapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden. De therapeut en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.

Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met de cliënt en therapeut een andere therapeut ingezet worden of de behandeling beëindigd worden.

Klachtenregeling

Bij een klacht wendt de klager zich bij voorkeur tot de betreffende therapeut.

De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen.

Indien dat niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissies van de beroepsverenigingen SRTN, KNGF of SCAG.

U kunt het klachtenformulier downloaden.

De betreffende klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

De uitgebreide versie Praktijkvoorwaarden van Nico van der Breggen voor bedrijven is hier te downloaden.